Giải pháp Tự Động Hóa

Thiết kế PCB & Lập trình nhúng

Sửa chữa & Bảo dưỡng

Công ty TNHH IE ENGINEERING cung cấp Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp máy tự động hóa, máy